På Egna Ben På Egna Ben

Hälsa

Värderingsövning om hälsa

Vad tänker eleverna själva kring hälsa? I de här värderingsövningarna får eleverna möjlighet att synliggöra sina egna tankar och värderingar kring vad hälsa är och kan vara. Olika aspekter lyfts fram och kan ligga till grund för attitydförändringar och ibland även ändring av vanor och livsstil. Genom att synliggöra och acceptera olika sätt att tänka och tycka ökar möjligheterna för eleverna att stå emot ett negativt grupptryck eller dåliga vanor.

Ja, nej, kanske

Lägg ut tre lappar på golvet. En som det står JA på, en NEJ och en KANSKE.

Välj ut de påståenden du vill använda dig av. Läs upp nedanstående påståenden, ett i taget. Eleverna går till den lapp som bäst stämmer överens med deras åsikt. I par berättar de för varandra om hur de tänkt när de valt. Låt sedan några vid varje lapp berätta hur de tänker kring sitt val.

 • Det är trevligt att gå tillsammans med andra till skolan.
 • Det är lättare att koncentrera sig om man rört på kroppen innan.
 • Hälsa och självförtroende hänger ihop.
 • De flesta är bra på att ta hand om sin hälsa.
 • Det är skönt att vara ensam.
 • Det är trevligt att äta i vår bamba.
 • Höga ljud är jobbiga.
 • Man måste ha vänner för att må bra.
 • I trafiken vågar man visa starka känslor.

Parsamtal/reflektion: Låt eleverna prata två och två om vilka tankar som väckts nu när de hört alla olika åsikter. Kanske behöver något lyftas och diskuteras i hela gruppen.

Fyra hörn

Läs upp frågan och de olika svarsalternativen. Varje hörn av rummet representerar ett svarsalternativ. Deltagarna väljer hörn och berättar för någon i samma hörn om vad som fick dem att gå just hit. Står någon ensam får ledaren gå dit och lyssna på henne/honom. Fråga sedan några ifrån varje hörn om hur de tänkt.

Vad tror du är det främsta hotet mot barns hälsa?
1) Att man rör sig för lite.
2) Stress.
3) Onyttig mat.
4) Öppet hörn med eget förslag.

Vad tror du är det störst hotet mot barns hälsa i trafiken?
1) Alla avgaser.
2) Att man blir skjutsad överallt och inte rör kroppen,
3) Att man själv inte följer trafikreglerna.
4) Öppet hörn med eget alternativ.

Vad tror du är främsta orsaken till att elever i åk 4–6 inte cyklar till skolan?
1) Det känns farligt.
2) Man orkar inte.
3) Det tar för lång tid.
4) Öppet hörn med eget förslag.

Parsamtal/reflektion: Låt eleverna prata två och två om vilka tankar som väckts nu när de hört alla olika åsikter. Kanske behöver något lyftas och diskuteras i hela gruppen.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Biologi Biologi

 • Utveckla förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Centralt innehåll:

 • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

 • Utveckla förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa.

Centralt innehåll:

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll:

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.