På Egna Ben På Egna Ben

Hållbar utveckling

Kritiskt tänkande

Den här övningen handlar om att med utgångspunkt från sig själv analysera och tänka kring vad som sägs och skrivs om olika hållbarhetsproblem i samhället.

Syftet är att eleverna ska lära sig att förstå hur information från olika medier kan vinklas beroende på vem som är avsändare, samt formulera egna åsikter. De får även öva på att söka och sortera information från internet.

Övningen kräver tillgång till datorer och internet.

pastaenden_kritisttankande

Genomförande

Eleverna arbeta två och två. Varje par får ett påstående. De får arbeta med påståendet i 20 minuter.

De ska hitta en källa på internet som talar för eller emot påståendet, och komma fram till ifall de själva tror att påståendet stämmer eller inte.

De ska sedan i korthet redogöra för klassen vad de har kommit fram till. Ställ frågorna till eleverna:

  • Vad tänker ni när ni läser påståendet?
  • Håller ni med? Varför? Varför inte?

Tillförlitlig information?
Informera eleverna innan de kör igång att det inte är frågan om att finna det absolut rätta svaret, men att de noga skall fundera igenom sina åsikter och försöka grunda det på något de anser vara tillförlitligt. Diskutera vad ordet tillförlitligt betyder med eleverna och vad de kan göra för att hitta tillförlitlig information på nätet.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Samhällskunskap Samhällskunskap

  • Utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll:

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
  • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

  • Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Centralt innehåll:

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.