På Egna Ben På Egna Ben

Övergripande

Att resa med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar som på olika sätt innebär en nedsatt förmåga att fungera psykiskt, fysiskt eller intellektuellt. Olika funktionsnedsättningar kräver olika typer av anpassningar beroende på om det handlar om svårigheter att röra sig, se, höra, bearbeta, tolka och förmedla information eller att tåla vissa ämnen.

Eleverna har i uppdrag att testa hur det är att resa i kollektivtrafiken med olika funktionsnedsättningar och reflektera över de svårigheter som kan uppstå. Klassen ska sedan diskutera i grupp hur resan för personer med funktionsnedsättning kan upplevas och förbättras.

Att ha svårt att se i kollektivtrafiken

 • Förbered ett område med hinder och låt barnen använda ögonbindlar eller blunda för att simulera blindhet/svårt att se.
 • Gör en fiktiv buss genom att rada upp stolar.
 • Ge dem en uppgift att navigera genom området med hinder för sedan kliva på det fiktiva fordonet.
 • Efteråt kan de reflektera över de svårigheter de stötte på och vilket stöd som personer som inte ser kan behöva i kollektivtrafiken. Hur kan det bli bättre i kollektivtrafiken för barn som inte ser?

Att ha svårt att höra i kollektivtrafiken

 • Låt hälften av barnen simulera att de är döva/har svårt att höra genom att använda hörselproppar för att blockera ljud, och låt hälften av barnen vara hörande.
 • Sätt upp stolar i rader för att simulera en buss.
 • Läraren är förare och ger olika typer av kommandon till barnen i ”högtalarsystemet”, exempelvis att alla behöver kliva av bussen, att alla ska resa på sig, att man ska lägga en hand på sitt huvud etc. Tänk på att prata ganska lågt då de flesta hörselskydd släpper igenom ljud.
 • Efteråt kan de diskutera vilka utmaningar de upplevde och vilket stöd som personer som inte hör kan behöva i kollektivtrafiken. Hur kan det bli bättre i kollektivtrafiken för barn som inte hör?

Att ha svårt att röra sig i kollektivtrafiken

Introducera ämnet tillgänglighet i kollektivtrafiken. Förklara att personer som använder rullstol kan ha specifika utmaningar när de reser (se faktablad).

Diskussionsfrågor:

 • Vad tror du är de största utmaningarna för personer i rullstol när de reser i kollektivtrafiken?
 • Varför är det viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för personer med rörelsenedsättning?
 • Vad kan föraren göra för att hjälpa personer med rörelsenedsättning?
 • Vad kan du som medresenär göra för att underlätta för personer med rörelsenedsättning?

Att ha svårt att tolka och förstå i kollektivtrafiken

En person som har svårt att tolka och förstå information kan ha svårigheter med sinnesintryck, att minnas, uppfatta tid, planera, organisera och fokusera. Det kan också vara svårt att hantera stressiga situationer, ta in och tolka mycket information och att vara i sociala sammanhang.

Genom att titta på filmerna på länken nedan kan du uppleva hur en resa med kollektivtrafiken kan vara för en person med kognitiv funktionsnedsättning. Vi rekommenderar dig att se dig runt i bussen genom att använda navigeringsfunktionen. Följ också de instruktioner som ges i filmen.

Se filmerna om att resa med kollektivtrafiken med respektive utan kognitiv funktionsnedsättning.

https://www.mfd.se/utgangspunkter/tillganglighet/funktionssimulatorn/

 • Diskutera vilka svårigheter personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar kan uppleva i kollektivtrafiken och vilket stöd man kan behöva. Hur kan det bli bättre i kollektivtrafiken för barn som har en kognitiv funktionsnedsättning?

Att ha svårt att tåla vissa ämnen i kollektivtrafiken

När någon har en allergi betyder det att personens kropp reagerar på vissa ämnen som andra människor inte har problem med. Det kan vara allergi mot exempelvis pollen, pälsdjur, mat eller insektsbett. Det kan ge olika besvär i form av andningssvårigheter eller utslag.

 • Diskutera vilka svårigheter personer som har svårt att tåla vissa ämnen kan uppleva i kollektivtrafiken och vilket stöd man kan behöva. Hur kan det bli bättre i kollektivtrafiken för barn som har svårt att tåla vissa ämnen?
 • Vad kan du som medpassagerare göra för att underlätta för personer som har svårt att tåla vissa ämnen att resa med kollektivtrafiken?

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 22)

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

 • Utveckla förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll:

 • Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.