På Egna Ben På Egna Ben

Varva teori med praktik!

Det finns många övningar att göra inom På egna ben. De finns till för att stötta och inspirera dig som pedagog att integrera trafik, miljö och hälsa i skolans arbete. Alla övningar är kopplade till kursplanemålen. I Lärarhandledningen får du en kort presentation av övningarna och faktabladen, men också hur du använder materialet och hur övningarna är kopplade till läroplanen.

Ett smörgåsbord

Se både övningarna och faktabladen som ett smörgåsbord som ni kan använda såväl under utmaningen som under resten av läsåret. Varje genomförd övning ger 10 poäng till klassen. Den totala maxpoängen ni kan tillgodoräkna er är 100 poäng per klass, eller 10 övningar. Alla övningar syftar till att aktivera eleverna, och det ges många tillfällen till diskussioner. Ofta lämnar eleverna klassrummet och gör praktiska undersökningar utanför skolan.

Syftet med övningarna

Syftet med övningarna är att integrera trafik i skolans undervisning och att eleverna ska lära sig mer om trafikens påverkan på klimat, närmiljö och hälsa. De ska också få möjlighet att reflektera över sina förändrade resvanor och dess betydelse för såväl den egna som andras hälsa, trafiksäkerhet och miljö.

Till höger hittar du alla övningar sorterade i kategorierna Trafiksäkerhet, Miljö, Hälsa, Hållbar utveckling och Övergripande. Det går också att ladda ner alla på en gång!

Övningarnas svårighetsgrader

 Kräver lite förarbete och nästan inget material, samt inte tar mer en någon eller några lektioner.
 Kräver antingen lite mer förarbete, behöver en del material och/eller tar lite längre tid.
 Kräver mer förarbete, mer material och/eller tar längre tid. (Kan även vara övning som är av lite svårare karaktär för eleverna.)

Trafiksäkerhet

Att bli medveten om faror och att identifiera den säkraste skolvägen är viktigt i starten av På egna ben. I trafiksäkerhetsövningarna får eleverna kunskaper om säkerhet, regler och lagar i samhället. De får också möjlighet att reflektera över sina egna och andras val, och hur det påverkar säkerheten i trafiken. Alla elever bör genomföra övningen ”Startövning”. Om klassen varit med i utmaningen tidigare finns istället ”Kamraternas skolväg” som arbetar vidare med säkerheten på väg till skolan.

Miljö

Med miljöövningarna ges eleverna möjlighet att reflektera över hur de själva tar sig till skolan, kompisar och aktiviteter. De får också fundera kring hur deras val påverkar miljön. En del av övningarna innebär att de får slipa sina argument om val av färdsätt, både idag och imorgon. Övningarna och faktabladen på temat miljö utgör en bas för arbetet med trafikens miljöpåverkan och får i På egna ben, genom utmaningen, en direkt koppling till de val vi gör i vardagen.

Hälsa

Våra vardagsvanor är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Att inte bli skjutsad i bil, utan att istället gå eller cykla kortare sträckor, är väldigt positivt för hälsan – och vi vet att vanor grundas i unga år. Tanken med hälsoövningarna är att tydliggöra hur man genom förändrade resvanor kan få en bättre hälsa. Kombinationen mellan utmaningen och hälsoövningarna ger en direkt koppling mellan skolarbetet och beteenden i vardagen.

Hållbar utveckling

I det här temat arbetar vi för att förstå hur våra rese- och konsumtionsvanor påverkar både oss själva, men även människor och miljö i hela världen. Hållbarhet är en central del i undervisningen i skolan idag, och övningarna inom detta tema knyter samman elevernas resvanor med aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Övergripande

Elever som inte längre vill skjutsas, utan cykla och gå i På egna ben kan behöva argumentera både med föräldrar, andra vuxna och kompisar. I de övergripande övningarna kan de få hjälp att förklara vad de vill och varför. Här integreras de tre områdena miljö, trafiksäkerhet och hälsa. Gemensamt för dessa övningar är att eleverna ges möjlighet till reflektion kring sina egna och andras aktiva val.