På Egna Ben På Egna Ben

Hållbara transporter

Transporter behövs för att flytta varor och människor till olika platser. Problemet är att de ökar i en snabb takt, vilket ger miljöproblem. Därför finns målet om att ställa om till ett mer hållbart transportsystem. Här visas vilka miljöproblem våra transporter idag orsakar och hur vi kan göra för att öka andelen hållbara transporter.

Transporter är en viktig del av vårt samhälle idag. Förr reste vi svenskar med häst och vagn och inte heller så långt, ungefär en kilometer per dag. Idag reser vi mer än fyra gånger längre i snitt per dag och framför allt med andra transportsätt. Det är våra bil- och flygresor som har ökat mest de senaste 25 åren. Man brukar ofta mäta vårt resande i personkilometer, eftersom man då både tar hänsyn till antalet resor och hur lång varje resa är. Då får man det totala resandet i Sverige. Godstransporter brukar mätas på liknande sätt (med antal ton gods som transporteras och hur långt) som uttrycks i tonkilometer.

Om vi tittar på hur vi svenskar transporterar oss, så är mer än hälften av resorna med bil. Våra bilar är både tyngre och använder mer bränsle än bilarna i Europa. Mer än hälften av svenskarna åker bil varje dag. Intressant är att hälften av alla bilresor är kortare än tre kilometer. Tänk då om vi kunde ersätta en del av dessa resor med att cykla och gå istället!

Fšrdelning av koldioxidutslŠpp

 

Klimatpåverkan, med växt-huseffekten, är en av de allvarligaste miljöproblem vi har. Av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige så står koldioxiden, CO2, för den största delen (80 %). Hur stor del av dessa koldioxidutsläpp kommer då från transporter? I EU-länderna är det cirka en fjärdedel som kommer från transporter. I Sverige släpps det ut totalt 16,75 miljoner ton CO2, där 11 miljoner ton kommer från personbilar (66 %) och resten från lastbilar (34 %).

Visserligen släpper en lastbil ut mera CO2 än en personbil, men det finns många flera personbilar i trafiken. Helst ska antalet bilar minskas och därför måste vuxna tänka på att köra mindre bil i sin vardag. Nästan alla utsläpp av CO2 i transportsektorn kommer från vägtrafiken (95 %). Problemet med lastbilarna är att de ökar i antal och då också deras miljöpåverkan. Därför vore det bästa om man kunde minska antalet lastbilar på vägarna genom att till exempel transportera mer gods på järnväg och lasta mer gods i lastbilarna (öka fyllnadsgraden).

Det är inte bara utsläpp av koldioxid som skapar miljöproblem. Utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid resulterar i nedfall av försurande ämnen. Kväveoxider bidrar till övergödning av mark och vatten. Positivt är att transportsektorn sedan år 1995 har minskat kväveoxidutsläppen med cirka 50 procent, men transporterna står ändå för nästan hälften av Sveriges totala utsläpp. Detta är mycket tack vare strängare avgaskrav. Kväveoxid kan alltså renas bort med hjälp av ny teknik, vilket inte koldioxid kan. Svaveldioxiden kommer främst från sjöfarten och från utrikes transporter. Flyktiga organiska ämnen medverkar till uppkomsten av ozon i de lägre luftlagren och är då skadligt för människor, djur och växter. Även dessa har minskat från vägtrafiken tack vare skärpta avgaskrav. Ytterligare ett miljöproblem är partiklar som kommer från slitage av vägbana, däck, bromsar och friktionsmaterial. Sist men inte minst finns problemet med buller eftersom det ökar risken för allvarliga hälsoeffekter som stress, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdomar hos både barn och vuxna. Dessa uppräknade miljöproblem är de allvarligaste för transportsektorn. Dessutom finns problem med trängsel (bilköer) som gör att man måste lägga tid på att sitta i bilköer (vilket också medför ökade utsläpp). Ökad trafik ger också försämrad trafiksäkerhet, då risken för bilolyckor ökar.

Sätt att minska våra resors miljöbelastning

Vad ska man då göra för att göra transporterna mer hållbara? Det bästa är förstås att använda transportmedel som inte ger några utsläpp alls, som att gå och cykla. Ett sätt att komma igång kan vara genom att starta en gående skolbuss, där föräldrar går med barnen i grupp till skolan. Lika bra är att inte resa eller transportera alls. Detta är möjligt då en stor del resorna eller transporterna är onödiga och med god planering kan de tas bort. Exempelvis kan vuxna som arbetar via dator ibland arbeta hemifrån istället för att åka till och från jobbet. Vem vet, i framtiden kommer kanske elever att kunna delta i skollektionerna via sin dator hemifrån?

Men vissa resor behöver man kanske ändå göra. Då är det bästa att försöka minska transporternas miljöpåverkan och det finns flera olika sätt.

Kollektivt resande är ett mycket effektivt sätt resa genom att helt enkelt ta bussen eller spårvagnen. Visserligen ger exempelvis en buss utsläpp också men eftersom det är så många passagerare ombord som kan ”dela på” miljöpåverkan så blir det mycket effektivt. Tänk om 40 passagerare på en buss skulle köra varsin bil istället, så mycket mer utsläpp det skulle bli. Fördelen med att åka kollektivt är också att man inte behöver hitta och betala parkering, att kunna göra andra saker på bussen (som att läsa) istället för att sitta passiv i en bilkö och att få lite motion vid promenaden till och från busshållplatsen.

Samåkning är ett bra sätt att minska bilkörningen. Ofta kanske en förälder skjutsar sitt barn till skolan eller träningen. Bättre är då att prata med andra föräldrar så att flera barn kan åka med. Det sparar både pengar (bilåkande
kostar mycket pengar för bensin, under-håll mm), tid (för den förälder som inte behöver skjutsa) och miljö (en bil mindre på gatorna). Då utnyttjas de bilar som åker runt bättre. På samma sätt kan lastbilarna utnyttjas mer effektivt om de transporterar så mycket gods som möjligt och ett sätt är genom samlastning med andra företags gods.

Bilpool betyder att flera människor utnyttjar olika bilar tillsammans. Detta är ett mycket bra alternativ för den som planerar att köpa en egen bil eller för den som åker kollektivt för det mesta. Om det inte fungerar med kollektivtrafik dit man ska resa så kan den som är medlem i en bilpool boka olika typer av bilar och betala för användandet. Det finns framför allt i storstäderna som exempelvis i Göteborg.

Fordon med snåla utsläpp är bättre att välja än bilar som drivs av fossila bränslen, som bensin eller diesel. Då drivs de istället av förnyelsebara bränslen såsom etanol eller biogas, och dessa bilar klassas ofta som ”miljöbilar”. Även om de också släpper ut koldioxid och skadliga ämnen i miljön så är de mycket mindre. Ofta kostar de dessutom mindre att köra. Men det finns också stora skillnader i utsläpp mellan olika bilmodeller som kör på bensin eller diesel. Antalet dieselbilar har ökat på senare år för att många av bilmodellerna har blivit allt bränslesnålare. Oftast drar stora bilar mer än små. Om alla bilköpare alltid skulle köpa den mest bränslesnåla bilen i önskad storlek, så skulle utsläppen av koldioxiden från personbilar minskas med en fjärdedel. Därför är det viktigt att ta reda på hur mycket koldioxid en bil släpper ut innan ett köp.

Hastighet har en stor betydelse för utsläpp av koldioxid från bilar och lastbilar. Ju fortare man kör, desto mer bränsle går åt. Då ökar också koldioxidutsläppen i lika hög takt som bränslet. Detta är ett bra skäl till att lätta på gaspedalen. Andra bra skäl är att man inte sparar så mycket tid att köra i höga hastigheter, samtidigt som risken att dödas eller skadas svårt ökar rejält.

Eco-driving eller snål körning är ett sätt att minska bränsleåtgången, och då också miljöeffekterna, tack vare att föraren kör på ett mer bränslesnålt sätt. Det handlar om att inte gasa i onödan, att planera sin körning bättre och at bromsa på rätt sätt. Det går att minska bränsleförbrukningen med en femtedel. Det finns kurser i snål körning.

Exempel: Din skola

Har du tänkt på alla saker som finns i din skola har kommit dit på något sätt. I de flesta fall kommer de dit på en lastbil. Under en vecka kan det bli ganska många lastbilar men en mängd olika typer av varor: papper till kopiatorn, mat till bamba, skolböcker och så vidare. Sedan ska en del därifrån också till exempel returkartonger och sopor.

Dessa lastbilar släpper ut koldioxid och bidrar till växthusteffekten men det blir andra oönskade effekter också. Det blir buller som stör elever och lärare i skolan. Det är faktiskt bevisat att buller påverkar koncentrationsförmågan hos barn, vilket i sin tur påverkar läxläsning och skolarbete. Trafiksäkerheten blir sämre och barn kan skadas när lastbilarna kör på skolans område eller parkerar.

Viktigast för att en skola ska fungera är att elever och lärare kommer dit. För miljöns skull är det bästa att gå eller cykla eftersom det inte ger upphov till några utsläpp alls till exempel koldioxid. Det näst bästa för miljön är att åka kollektivt med buss, lokaltåg eller spårvagn om möjligt. Vuxna bör undvika att köra bil till skolan så mycket som möjligt, för att jobba där eller för att skjutsa dit sina barn. Att delta i På egna ben är ett sätt för att försöka minska bilarna vid skolan.